“ಕನಸು ಕಾಣುವ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ..”

ಕನಸಿನ ಲೋಕವೇ ಬೇರೆ.. ವಾಸ್ತವಿಕ ಬದುಕೇ ಬೇರೆ.. ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳೇ ಜೀವಿಸಿರುತ್ತವೆ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೇ ??? “ಕನಸುಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವದ ಎದುರು ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗುವ ವರೆಗೆ..” ಹೊಸ ಯೋಚನೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಹೊಸ ಭೇಟಿ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧ ಹೊಸ ಹುರುಪು ಹೊಸ ಅನುಭವ…ಹೀಗೆ ಕನಸು ಹುಟ್ಟಲು ಕಾರಣಗಳು ಹಲವು. ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮದೇ ಹಾದಿಯ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳ ಕೂಡಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಗೇ ನಮ್ಮ ನರೆಳಿನ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣContinue reading ““ಕನಸು ಕಾಣುವ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ..””