“ಬೆಂಕಿ‌ ಮನೆ ಕಳ್ಳರು” !!(ಭಾಗ – 6)

ಕಳ್ಳರನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಳ್ಳರು ಕದ್ದ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಎಸ್.ಐ ಜಗದೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮಾತುಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸದಿದ್ದರೆ.. “ತನಿಖೆ ವಿಫಲ” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಕೇಸನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಹಿಸುವಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್.ಐ ಅವರು ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ ಈರಪ್ಪಣ್ಣನಿಗೆ.. “ಅಡಿಕೆ ಕದ್ದ ಕಳ್ಳರು ಊರಿಂದಾಚೆಗೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು… ಆದರೆ ಕಳ್ಳರು ಕದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಊರಿನ ಒಳಗಡೆಯೇ ಇದೆ !!” ಎಂದಾಗ ಈContinue reading ““ಬೆಂಕಿ‌ ಮನೆ ಕಳ್ಳರು” !!(ಭಾಗ – 6)”