“ನೀವೂ… ಬದಲಾಗಿ !!”

ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಮ್ಮ‌ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕಟು ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವೇ ಜನರು. ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣ ತುಂಬಾನೆ ಇದೆ‌. ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವ ಮುನ್ನ ನಮಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವೋ, ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಬದಲಾದ ನಂತರ ಸರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು. ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈಗೊಂಬೆ ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಮಯ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಆಟವಾಡಿಸಿ‌ ಬೀಳಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ನಂತರವೇContinue reading ““ನೀವೂ… ಬದಲಾಗಿ !!””