ಕರ್ಮದ ಉರುಳು..

ಚರ್ಚೆಗಳು ಅತಿಯಾಯಿತುವಾದಗಳು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ..ಮಾತಿನ ಜಗಳದ ನಡುವೆಕೈ ಕೈ ಸೇರಿ ಹೊಡೆದಾಟವೂ ನಡೆಯಿತು.. ಅಲ್ಲೊಂದು ಜೀವ ನಿರ್ಜೀವ ವಾಯಿತು ‌‌!!ತಪ್ಪು ಸರಿಗಳ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿಅಮಾಯಕನೇ ಬಲಿಯಾದನು.. ಸುಳ್ಳು ಬದುಕುಳಿದರೂಸತ್ಯ ಅಮರವಾಯಿತು.. ಕೊಂದವನು ಗೆದ್ದಂತೆ ನಕ್ಕಾಗ,ಅಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗಿದ್ದು“ಕರ್ಮ !!”ಕರ್ಮದ ಉರುಲು, ಕಾದುಕುಳಿತಿದೆ ಕೆಟ್ಟವನ ಸಾವಿಗೆ.. — ದೀಕ್ಷಿತ್ ದಾಸ್