ಹೊರಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ !!

ಹೊರಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ !!

ಹೊರಟಾಗಲೆಲ್ಲಾ
ಹೊರಲಾರದಷ್ಟು ಆಗು ಹೋಗುಗಳು..

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊತ್ತು‌ ಹೊರಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ,
ಹತ್ತಬೇಕಿದ್ದ ಬಂಡಿ
ಹಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟಿರುವ ಹಾಗೆ !!

— Deekshith Das

Published by Deekshith Das..

ಒಂದು ಬರಹ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಗೀಚಲ್ಪಡುವ ಮೊದಲು, ಬರಹಗಾರನ ಎದೆಯಾಳದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ‌.. ಅದಾಗಲೇ ಅಲೆಗಳಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ಆ ಬರಹವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಜಿಗಿದು ಹರಿತವಾದ ಲೇಖನಿಯ ಕೆಳಗಿರುವ "ಬಿಳಿಯ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ.."

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: