ಬದಲಾವಣೆ !!

ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ..

ಭೇಟಿಯಾದ ಸಮಯ..
ನಡೆದ ಹಾದಿ
ನೋಡಿದ ಜಾಗ
ಸಿಕ್ಕ ಜನರು
ಕಾಲೆಳೆದವರು
ಅಭಿನಂದಿಸಿದವರು..

ಎಲ್ಲದೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವುದು..

ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಎಂದುಕೊಡಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವಾಗ,
“ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಂದವರೇ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ”
ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯದೇ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ !!

— ದೀಕ್ಷಿತ್ ದಾಸ್

Published by Deekshith Das..

ಒಂದು ಬರಹ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಗೀಚಲ್ಪಡುವ ಮೊದಲು, ಬರಹಗಾರನ ಎದೆಯಾಳದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ‌.. ಅದಾಗಲೇ ಅಲೆಗಳಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ಆ ಬರಹವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಜಿಗಿದು ಹರಿತವಾದ ಲೇಖನಿಯ ಕೆಳಗಿರುವ "ಬಿಳಿಯ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ.."

4 thoughts on “ಬದಲಾವಣೆ !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: