ಮನಸ್ಸು ನೀ..

ಮನಸ್ಸು ನೀ ಮರೆಸು
ನೋವುಗಳನು
ಮನಸ್ಸು ನೀ ಸವೆಸು
ಸೇಡುಗಳನು
ಮನಸ್ಸು ನೀ ರಮಿಸು
ಆಸೆಗಳನು
ಮನಸ್ಸು ನೀ ಪ್ರೀತಿಸು
ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸನು
ಮನಸ್ಸು ನೀ ಪರಿಚಯಿಸು
ಹೊಸ ನಾಳೆಗಳನು
ಮನಸ್ಸು ನೀ ಮರಳಿಸು

ಕಳೆದ ನಿನ್ನೆಗಳನು
ಮನಸ್ಸು ನೀ ಬದುಕಿಸು
ಸಾಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳನು
ಮನಸ್ಸು ನೀ ತಿಳಿಸು
ಹೊಸ ಆಯಾಮವನು

ಮನಸ್ಸು ನೀ…. ✍️

— Deekshith Das

Published by Deekshith Das..

ಒಂದು ಬರಹ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಗೀಚಲ್ಪಡುವ ಮೊದಲು, ಬರಹಗಾರನ ಎದೆಯಾಳದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ‌.. ಅದಾಗಲೇ ಅಲೆಗಳಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ಆ ಬರಹವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಜಿಗಿದು ಹರಿತವಾದ ಲೇಖನಿಯ ಕೆಳಗಿರುವ "ಬಿಳಿಯ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ.."

10 thoughts on “ಮನಸ್ಸು ನೀ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: